บริษัท เอสจีซี เซอร์วิส จำกัด และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบหรือจะได้มอบไว้ให้แก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลู ส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ขอบเขตของนโยบาย นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ซื้อสินค้าและบริการ สมัครสมาชิก ให้คำแนะนำ ติชม ร้องเรียน การทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือทำกิจกรรมอื่นใด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (sgc.co.th, icondo.in.th ,sgc.in.th,findmylotto.com และ lottollar.com )

โดยนโยบายนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของบุคคลที่สามที่สามารถเชื่อมโยงมายังเว็ปไซต์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

นิยาม  ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                                                          

ผู้ประมวลผลข้อมูล หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

เจ้าของข้อมูล (ท่าน) เป็นบุคคลที่มีชีวิตใด ๆ ที่ใช้บริการของบริษัทและเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                 
บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

เว็บไซต์ของบริษัท หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทในเครือ

คุกกี้ (Cookies) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการ จำข้อมูลการเข้าใช้งาน และข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาของท่าน และจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน หรือเพื่อการหลีกเลี่ยงการถามข้อมูลซ้ำๆ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อๆ ไป

ประเภทข้อมูล  และข้อมูลที่จัดเก็บ บริษัทได้ข้อมูลของท่านผ่านการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ กับท่าน ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การให้บริการสืบเนื่องจากการซื้อสินค้า การลงทะเบียนสมัครสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนทางเว็บไซต์ การตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ การลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมการขายและ โปรโมชั่นต่างๆ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านทาง e-mail รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเบื้องต้นบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้า, ชื่อ,นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง, วันเดือนปีวันหมดอายุบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และ   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สัญชาติ กรุ๊ปเลือด เป็นต้น
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สำหรับระบุในใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address), บัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียล เช่น facebook, Google เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเดบิต/บัตรเครดิต,เลขที่บัญชีธนาคาร,เลขที่พร้อมเพย์ เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากท่าน/คืนเงินไป ยังท่าน, วันที่ชำระเงิน, เวลาชำระเงิน, ยอดชำระเงิน, หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ, วัน/เวลาในการรับหรือจัดส่งสินค้า, ข้อความตอบรับสินค้าจากท่าน, ข้อมูลการรับประกันสินค้า, คำร้องเรียนและข้อร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการจากเจ้าของข้อมูล
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก, หมายเลขบัตรสมาชิก, คะแนนสะสม, ประเภทสมาชิก, วันที่สมัครสมาชิก, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

 ข้อมูลจากการใช้งาน

 • ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเครือข่ายทางสังคม ประวัติการใช้งานบนเว็บไซต์โดยอาจมีข้อมูลของยี่ห้อ และรุ่น อุปกรณ์สื่อสารของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ข้อมูล IP Address ข้อมูลเวลาและระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้งาน
 • ข้อมูล location ของอุปกรณ์สื่อสารผ่านการเปิดใช้งาน GPS หรือการใช้งาน Wi-Fi หรือการใช้งาน Bluetooth

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้ โปรดทราบว่าทางบริษัทใช้คุ้กกี้ (Cookies )ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
ทางบริษัทยังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics และ Facebook Pixel บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ (Cookies) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านต้องการปิดหรือจำกัดการใช้งานของคุ้กกี้ โปรดไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดหรือจำกัดการใช้งานคุ้กกี้ (Cookies) ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้การบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทเกี่ยวกับสินค้า รายการสินค้าอัพเดท รายการโปรโมชั่นหรือแคมเปญที่บริษัทจัดขึ้นหรือที่จะจัดขึ้น และสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งการให้ข้อมูลจะทำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS), หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
 • เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆ อันได้แก่ สิทธิประโยชน์ในวันเกิดและ/หรือเดือนเกิด สิทธิประโยชน์จากแต้มคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับของกำนัล เป็นต้น
 • เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการเปิดตัวสินค้าของบริษัท
 • เพื่อจัดส่งเอกสาร เช่น แค็ตตาล็อก (catalogue) การ์ดอวยพรวันเกิด เป็นต้น
 • เพื่อจัดส่งสินค้า รับคืนสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท
 • เพื่อจัดการ ดำเนินการชำระเงินเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านกับบริษัทให้สำเร็จ
 • เพื่อนำไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์ ในการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด
 • เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์การตลาดภายใน การจัดทำข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
บริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท (เช่น หากบริษัทจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ)
นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงการทํางานของบริการของบริษัท หรือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลานาน

 สิทธิของท่าน คุณมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามตามความต้องการของท่านและส่งสำเนาของข้อมูลที่โอนไปนั้นให้แก่ท่านถ้าท่านต้องการ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ลบ และทำลายข้อมูล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้

อย่างไรก็ตามบริษัท อาจปฏิเสธการร้องขอของท่านหากบริษัทมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลที่ส่วนปฏิบัติการของบริษัท และในสถานที่อื่นใดที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจจะถูกถ่ายโอนไปยัง และเก็บรักษาไว้ คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทย
บริษัทจะดําเนินการทุกขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอในสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวม กิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะกลายเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากจําเป็นต้องทําตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนอง ต่อคําขอที่มีผลบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสุจริตใจว่าการกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นต่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผิดเกี่ยวกับบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • ป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท แต่โปรดจําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 100% มีความปลอดภัย แม้ว่าบริษัทจะพยายามใช้วิธีในเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอนได้

การประมวลผล ผู้ประมวลผลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นเพื่อดําเนินงานในนามของบริษัทและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก บริการของบริษัทไม่ได้ระบุบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
บริษัทไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโปรดติดต่อบริษัท หากบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองบริษัทจะดําเนินการเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น บริการของบริษัทอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดําเนินการโดยบริษัท หากท่านคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามท่านจะถูกนําไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทขอแนะนําให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม
บริษัทไม่มีอํานาจควบคุมและรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้าเว็บไซต์หน้านี้
ท่านควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์บนเพจนี้
ช่องทางการติดต่อบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

บริษัทเอสจีซี เซอร์วิส จำกัด

ติดต่อ นายทรงกลด ตันทรบันฑิตย์ 
ที่อยู่ 129/135 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร 0820333378

e-mail : [email protected] 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

version 1 

ติดต่อเรา


082-0333378


sgcservice


[email protected]

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา