โปรแกรมจัดเก็บ Log File

Sniff Log โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์​ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมฯ พ.ศ.2550

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

>> คลิกเพื่อดูพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมฯ พ.ศ.2560 <<

Sniff Log ที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตราฐานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC STANDARD NTS 4003.1-255

1. Sniff Log 2.0

โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file ครอบครุมการจัดเก็บ Log file ทุกรูปแบบ ทั้ง Centralize, Passive และ Active mode เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ ที่มีระบบ Network ที่หลากหลาย ไม่ต้องการนำระบบ Log file ไปขัดขวางการทำงานของระบบ Network เดิม

2. Sniff Log Hotspot

โปรแกรมสำเร็จรูปที่รองรับการจัดเก็บ Log file และ Hotspot อยู่ในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีระบบบริหารจัดการ Internet ในองค์กร สามารถนำ Sniff Log hotspot ไปติดตั้งก็สามารถจัดการ ผู้ใช้งาน Internet ในองค์กรได้ทันที ไม่ยุ่งยากต้องมีอุปกรณ์หลายตัว เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก