Blockchain สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ล้ำหน้าพร้อมเดินหน้าไปกับอนาคต ธุรกิจปัจจุบันที่จะ Disruption ตัวเองก่อน หรือจะให้ผู้อื่นมา Disruption
ด้วยเทคโนโลยี Blockchian และ สินทรัพย์ดิจิตอล สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตามพระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.. ๒๕๖๑
สินทรัพย์ดิจิทัลหมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล

โทเคนดิจิทัลหมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(
) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
(
) กําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กําหนด ในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก... ประกาศกําหนด

รายละเอียดของ พรก.   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

สำหรับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผู้บริหารโครงการจำเป็นต้อง Transform วิธีการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก

Disruption ทางการเงินของธุรกิจก่อสร้าง เช่น  สัญญาการก่อสร้างถูกกำหนดด้วยระบบ Smart Contact จากระบบสกุลเงินดิจิตอล การชำระค่างวดงานอัตโนมัติผ่าน Smart Contact จากระบบสกุลเงินดิจิตอล, การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตรงตาม BOQ Smart Contact จากระบบสกุลเงินดิจิตอล ทำให้ผู้รับเหมามั่นใจว่าทำงานเสร็จตามสัญญา Smart Contact จะได้เงิน 100% ตรงเวลาแน่นอน โดยผู้ทำสัญญามั่นได้ว่าวัสดุที่ใช้ใน BOQ ของ Smart Contact ถูกต้องแน่นอนและถูกชำระเงินอัตโนมัติผ่าน Crytocurrency โดยจะทำให้เกิดอาชีพตรวจรับงานก่อสร้างมากขึ้น การโกงหรือผิดสัญญาจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายมากและข้อมูลไม่สามารถแก้ได้ โดยผ่านระบบ Blockchain และทุกระบบคอมพิวเตอร์ในโลกนี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

Disruption ทางการเงินของผู้ซื้อคอนโด เช่น ผู้ซื้อสามารถนำคอนโดไปกู้ผ่านระบบ People to People คือ บุคคลกู้บุคคล โดยบุคคลกู้และถูกกู้ไม่รู้จักกัน ผ่านระบบ Smart Contact จากระบบสกุลเงินดิจิตอล โดยมีการเก็บประวัติการซื้อ และชำระค่างวดด้วยสกุลเงินดิจิตอล โดยชื่อผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์จะถูกจัดเก็บด้วยเทคโนโลยี Blockchian ทำให้การเปลี่ยนมือสามารถกระทำได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น

ตัวอย่าง Solution การนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

BW Token ระบบแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของบ้าน/คอนโด 

เพิ่มมูลค่าให้อสังหา ช่วยเป็นเครื่องมือขายอสังหาในยุค New Normal New business

BW Token จะเพิ่มมูลค่าในการจอง ทำสัญญา และผ่อนดาวส์บ้าน/คอนโด และสามารถพัฒนาเป็นระบบอื่นได้ในอนาคต โดยการนำโทเคนดิจิทัล* มาใช้งานในธุรกิจของท่าน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายบ้าน/คอนโดแบบเดิม แต่ลูกค้า และโครงการจะได้มูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้เกิดการลงทุน การแลกเปลี่ยนอสังหา มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น


ติดต่อเรา

เวลาทำงาน

วันจันทร์—วันศุกร์
9:00AM–5:00PM

เวลาบริการลูกค้า

วันจันทร์—วันอาทิตย์
ตลอดเวลา