ผู้ประกอบการพัฒนาโปรแกรม

ได้การรับรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Promotion Agency : depa) ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Minstry of Digital Economy and Society)​

เกี่ยวกับ SGC Service

กว่า 13 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย สู่เวทีโลกSGC ได้รับรองมาตราฐานการพัฒนาโปรแกรม ตามมาตราฐาน ISO 29011  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงได้เข้าร่วมกับ Software Park Thailand โดย รวมถึง SGC ได้รับทุนการวิจัยในโครงการ 84 พรรษา มหาราชันจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โปรแกรมบริหารงานขายคอนโด

BW Condo ทำให้การควบคุมดูแลพนักงานขายให้ติดตามกลุ่มเป้ามหาย หรือลูกค้า เพื่อให้ทำตามเป้าประสงค์ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบทันสมัย ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา รายงานผลแบบ Real time

โปรแกรมจัดเก็บ LOG FILE

SNIFF LOG โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมฯ พ.ศ.2550 และผ่านการทดสอบตามมาตราฐานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552

บริการ CRYPTOCURRENCY / BLOCKCHAIN

SGC Service เล็งเห็นคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี Cryptocurrency ที่จะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตจึงได้เริ่มต้นโครงการ พัฒนานำ Cryptocurrency มาใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นใน ตลาดแลกเปลี่ยน บิตคอย ซึ่งในอนาคตอันใกล้ทาง SGC ได้นำเทคโนโลยีต่าง ของ Cryptocurrency มาประยุกต์กับธุรกิจต่างๆในรูปแบบต่างๆ