ผู้ประกอบการพัฒนาโปรแกรม

ได้การรับรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Promotion Agency) ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Minstry of Digital Economy and Society)

เกี่ยวกับ SGC Service

กว่า 16 ปี ในการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย สู่เวทีโลกSGC ได้รับรองมาตราฐานการพัฒนาโปรแกรม ตามมาตราฐาน ISO 29011  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงได้เข้าร่วมกับ Software Park Thailand โดย รวมถึง SGC ได้รับทุนการวิจัยในโครงการ 84 พรรษา มหาราชันจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โปรแกรมบริหารงานขายคอนโด

BW Condo ทำให้การควบคุมดูแลพนักงานขายให้ติดตามกลุ่มเป้ามหาย หรือลูกค้า เพื่อให้ทำตามเป้าประสงค์ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบทันสมัย ทำงานได้ทุกที ทุกเวลา รายงานผลแบบ Real time

โปรแกรมบริหารงานขายคอนโด
PDPA SniffLog

โปรแกรมจัดเก็บ LOG FILE

โปรแกรม SNIFF LOG

พัฒนาตาม ISO 29110 ได้ทุนการพัฒนาจาก SIPA (DEPA) ผ่านตามข้อกำหนด มศอ.4003.1-2552 มาตราฐานการจัดเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาซอฟแวร์โอเพนซอร์สศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552

ฟรี. …เพิ่มการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562  (PDPA)  Upgrade patch SniffLog

พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ฟรี  Update patch  SniffLog

เก็บข้อมูลภาพและเสียง ตาม พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

ทำให้การประชุมผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถนำเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีอื่นๆได้


สรุป โปรแกรม SniffLog สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2พรบ. และ 1 พรก. พร้อมๆกันคือกันคือ


1.
จัดเก็บ Log file(ข้อมูลการจราจร) ได้ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ..2560


2.
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562  (Update patch PDPA: ฟรี)

3.
จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง และ ข้อมูลการจราจร ได้ตาม พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2563 (Update patch e-Meeting : ฟรี)

บริการ CRYPTOCURRENCY / BLOCKCHAIN

SGC Service  มี Solution การระดุมทุนด้วย ICO และ การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับธุรกิจท่าน ..