การตรวจรับห้องชุด

การตรวจเอกสารลูกค้าเพื่อยื่นกู้ธนาคาร เอกสารเรื่องขอมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า เอกสารการขอเลขที่บ้าน  และเอกสารทางราชการในส่วนของลูกค้าก่อนส่งมอบเหล่านี้คืองานที่ต้องทำก่อนให้ลูกค้าเข้ามาตรวจรับเพื่อความรวดเร็วหลังจากที่ลูกค้าตรวจรับเสร็จแล้ว

แต่ถ้าลูกค้ากู้ไม่ผ่าน ?? ทำยังไงดี ?? การตรวจรับควรทำหรือไม่ ???? งานทีทำมาจะต้องทิ้งไปเลยใช้หรือไม่ ??

รู้เค้ารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

การตรวจรับห้องชุดก็เช่นเดียวกัน ควรใส่ใจตั้งแต่การ QC ห้องชุดก่อนส่งมอบห้องชุดของผู้รับเหมากับโครงการ เมือQC ผ่านแล้ว เราจึงควรจะเชิญลูกค้าเข้ามาตรวจรับห้องชุดน่าจะเป็นการดี

เมือลูกค้ามาตรวจรับ เราต้องเก็บข้อมูลและประเมินผลของการตรวจรับ ทั้งรูปภาพ คำพูด สิ่งที่รับปากลูกค้าไว้ทุกครั้งในการตรวจรับ ควรบันทึกไว้ดีๆ เพราะ “จดดีกว่าจำ” คำโบราณท่านสอนไว้  แต่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ จดบันทึกแล้ว ควรจะ collaboration คือ การแชร์ข้อมูลให้เพื่อนร่วมงานร่วมมือกันทำงาน” น่าจะดีกว่า


หลังจากที่ลูกค้าให้ผ่านในการตรวจรับห้อง ควรออกเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับทันทีเพื่อ เข้าสู่กระบวนการโอนห้องชุดต่อไป